Population distribution evolution and influencing factors of city-town-rural area in Jiangsu Province from 2010 to 2020
TANG Shuangshuang, ZHOU Jing, XU Qiqi, LIN Liyue, DENG Yinghui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2024, (5): 993 -1007 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.05.011