Editorial Board

 •  

  Editor in Chief     
                         Liao Xiaohan

   

  Associate Editors in Chief
                         Cui Peng, Fan Jie, Zhu Hong, Wu Shaohong, Leng Shuying, Wang Qunying

    
  Editorial Board Members
                         Chai Yanwei, Chen Wen, Cui Peng, Fan Jie, Fang Chuanglin, He Canfei, Huang Heqing, Lei Mei, Leng Shuying, Li Xia, Li Yan, 
                          Li Manchun, Li Xinrong, Liao Xiaohan, Liu Yaolin, Long Hualou, Lu Huayu, Qin Boqiang, Su Fenzhen, Tang Maolin, Tong Xiaohua, 

                         Wang Jinxia, Wang Qunying, Wang Xunming, Wu Shaohong, Yu Jingjie, Zhang Jie, Zhang Guoyou, Zhang Pingyu, Zhang Weiguo, 

                         Zhao Yan, Zhou Guohua, Zhou Shangyi, Zhu Hong, Zhu Yu, Zhu Liping, Deliang Chen (Sweden), Lily Kong (Singapore), 

                         Mark W Rosenberg (Canada), Fulong Wu (UK), Weining Xiang (US)


  Editorial Office
                         Wang Qunying, Zhong Shuying, Feng Yawen       

   


 • 2014-11-18 Visited: 29852