Change in the pattern of urban-rural economic circulation and optimization in the Jianghan Plain region
LI Xiaoyue, YU Bin, WANG Binyan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2024, (5): 936 -949 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.05.007