Pattern identification of flow regime variation in the source small watersheds in the water conservation zone of the Yellow River
CAO Can, ZHANG Yongyong, LIU Yu, ZHANG Shiyan, LIU Xiaojie, WANG Guoqing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2023, (9): 1667 -1676 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.09.001