An analytical framework of the interconnection between Beijing and Tianjin municipalities and characteristics of factor mobility
WANG Bei, LIU Yanhua, CHEN Kebi, ZHANG Dongsheng, HE Chaodong, YANG Ming
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2023, (7): 1229 -1242 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.07.001