Micro-scale study on rural transformation and development driven by tourism:Taking Shangwang Village in Xi’an City as an example
WU Kongsen, RUI Yang, CHEN Jia, ZHANG Liqiong, YANG Xinjun, ZHANG Baigang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 1047 -1059 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.014