Change of sediment load and its influencing factors in the Hongshui River Basin in Southwestern China
XUE Tianyi, WU Xutong, ZHU Chenyi, WANG Hongya
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (5): 772 -782 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.05.013