Theoretical framework and development strategy of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Simon Xiaobin ZHAO, Wei QIANG, David Waiho WONG, Shi XIAN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (12): 1597 -1608 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.12.002