Image perception of Beijing's regional hotspots based on microblog data
Yongjun XIE, Xia PENG, Zhou HUANG, Yu LIU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (9): 1099 -1110 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.09.006