Spatial interaction network analysis of urban traffic hotspots
Kun QIN, Qing ZHOU, Yuanquan XU, Wenting XU, Ping LUO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (9): 1149 -1157 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.09.011