Evaluation of tourism development value of intangible culture heritage resources:A case study of Suzhou City
Xiyue ZHANG, Hu YU, Tian CHEN, Xinge WANG, Fuyuan WANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (8): 997 -1007 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.08.009