Characteristics of jobs-housing spatial organization in Urumqi City and influencing factors
Chenglong YING, Jun LEI, Zuliang DUAN, Zhen YANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (4): 462 -475 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.04.007