Progress in evaluating suitability of spatial development and construction land
Zhonglei YU, Wenxin ZHANG, Jinshe LIANG, Li ZHUANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (9): 1107 -1122 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.09.004