Study on spatial pattern and spatial mismatch of experiential online group-buying market in China
Kunbo SHI, Yongchun YANG, Qiang REN, Run LIU, Qingnan YANG, Rui ZHAO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (6): 696 -706 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.06.005