The Progress of Remote Sensing Monitoring for Grassland Vegetation Growth
YU Haida, YANG Xiuchun, XU Bin, JIN Yunxiang, GAO Tian, LI Jinya
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2012, (7): 885 -894 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.07.007