Thr eshold Model of Water Resour ce Exploitation and Its Application in the Yellow River Basin
LI Chunhui,YANG Zhifeng,ZHENG Xiaokang,PANG Aiping
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (2): 39 -46 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.02.006