High Mountain Glaciers’|ELA0 and Climate
JU Yuanjiang, LIU Gengnian, ZHANG Xiaoyong, FU Hairong, WEI Xia, CUI Zhijiu
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2004, (3): 43 -49 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2004.03.006