Progress in Monitoring and Simulation of Soil Moisture
SHAO Xiaomei, YAN Changrong, XU Zhenjian
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2004, (3): 58 -66 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2004.03.008