Study on Pr ediction Model Based on Segr egation and Aggr egation of Hydrologic Time Ser ies
ZHAO Changsen,, XIA Jun, SHEN Bing, ZHANG Huitong, SUN Changlei, HOU Zhiqiang6,YA Likun
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (3): 161 -165 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.03.022