Changes in Wetland Landscape Patterns:a Review
BAI Junhong, OUYANG Hua, YANG Zhifeng, CUI Baoshan, CUI Lijuan,WANG Qinggai
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2005, (4): 36 -45 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2005.04.005