Review on Developmental Characteristics and Ecological Functions of Soil Crust
BU Chongfeng, CAI Qiangguo, ZHANG Xingchang, MA li
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (2): 26 -31 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.02.004