Resear ch on Tempor al Reconstruction of Evapotr anspir ation by Using Remote Sensing
XIONG Jun,WU Bingfang,YAN Nana,HU Minggang,SUN Minzhang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (2): 53 -59 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.02.008