Transportation Accessibility Evaluation Model for Mountainous Areas and Its Application
LIU Bintao, TAO Heping, LIU Shaoquan, SHI Zhan, GUO Shili
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2011, (6): 733 -738 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2011.06.011