Study on Spatial Structur e of Urumqi Metropolitan Area Based on Economic Relation Intensity
QIAO Xuning, YANG Degang, MAO Hanying, ZHANG Xiaolei,WU Dewen, ZHANG Yufang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2007, (6): 95 -105 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2007.06.010