Resear ch on Progr ess of Spatial Association Rule Mining
ZHANG Xuewu, SU FenZhen, SHI Yishao, ZHANG Dandan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2007, (6): 123 -132 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2007.06.013