Concentration on Problems within Spatial Pattern of Tourist Flow in the Way of Critical Thinking
ZHONG Shien, ZHANG Jie, REN Lixiu, LI Qian,DONG Xuewang, LI Ming
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2009, (5): 705 -712 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2009.05.008