A review of Paul Krugmen’s economic geography
LI Xiao jian, LI Qing chun
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 1999, (2): 97 -102 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.1999.02.001