Territory versus sovereignty: A review of the “territorial trap” studies in political geography
LIU Yungang, LIU Xuanyu, WANG Fenglong, HU Xunxun
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2022, (8): 1492 -1503 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.08.012