Rural elite and rural development
LI Yurui, CHANG Guijiang, CAO Lizhe, LONG Hualou
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (10): 1632 -1642 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.10.003