Detection of urbanization effect on the climate change in Liaoning Province based on empirical orthogonal function methods
AO Xue, ZHAI Qingfei, CUI Yan, ZHOU Xiaoyu, SHEN Lidu, ZHAO Chunyu, Ning Xilong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (9): 1532 -1543 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.09.010