Prehistoric catastrophic surface processes and their impacts in the Guanting Basin, Qinghai Province
RONG Xiaoqing, PANG Jiangli, HUANG Chunchang, ZHOU Yali, WANG Zhaoduo, ZHANG Yuzhu, GUO Yongqiang, ZHAO Hui, CHUI Yuda
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (8): 1319 -1332 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.08.007