Spatiotemporal change and influencing factors of child trafficking crime in Sichuan Province
LIU ling, LI Gang, XUE Shuyan, MA Xueyao, ZHOU Junjun, XU Tingting, WANG Jiaobei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (5): 853 -865 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.05.013