Experimental study on determining Manning roughness coefficient during slope runoff process
CHENG Yashan, WANG Zhonggen, LI Jun, HUANG Zhen, YE Xiangyu, TANG Yin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (4): 651 -659 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.04.012