Regional differences and types of rural functions in the Yangtze River Economic Belt
WANG Guangyao, ZHAO Zhongqiu, ZHU Peitian, LI Yufeng, SU Zhijie, LIU Jian
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (12): 1854 -1864 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.12.003