Features and framework of rural revitalization planning system
WANG Jieyong,ZHOU Mozhu,WANG Xiangfeng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (9): 1361 -1369 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.09.009