The Belt and Road production networks and China’s participation
Zhi ZHENG, Weidong LIU, Zhouying SONG, WUZHATI Yeerken, Yi LIANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (7): 951 -962 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.07.001