Research progress and its enlightenment of urban public service facilities allocation
Dongsheng ZHAN, Wenzhong ZHANG, Li Chen, Xiaofen YU, Yunxiao DANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (4): 506 -519 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.04.004