Review on the conceptual framework of planetary boundaries and the development of its research
Junze ZHANG, Shuai WANG, Wenwu ZHAO, Yanxu LIU, Bojie FU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (4): 465 -476 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.04.001