Progress in dynamic simulation modeling of urbanization and ecological environment coupling
Xuegang CUI, Chuanglin FANG, Jun LI, Haimeng LIU, Qiang ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (1): 111 -125 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.01.010