Conflicts between three land management red lines in Wuhan City: Spatial patterns and driving factors
Yaolin LIU, Yang ZHANG, Yan ZHANG, Yi LIU, Haofeng WANG, Yanfang LIU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (12): 1672 -1681 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.12.009