Key scientific issues and important topics in the joint development of the Guangdong-Hong Kong-Macao region
Hong'ou ZHANG, Yang WANG, Yuyao YE, Lixia JIN, Gengzhi HUANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (12): 1587 -1596 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.12.001