Fascinating writting in human geography: Comments from reading on Yuedu yu ganzhi: Renwen dili biji by Xiaofeng Tang
Maolin TANG, Jun SUN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (11): 1581 -1585 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.11.013