Spatiotemporal variability of heat waves and influencing factors in the Qinling-Huaihe region, 1960-2016
Shuangshuang LI, Junping YAN, Saini YANG, Shushan HU, Yi ZHAO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (4): 504 -514 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.04.006