Research frontier and challenges of terrestrial system regionalization in China
Jian PENG, Qi MAO, Yueyue DU, Chong SU, Tian ZHANG, Yi'na HU, Yanglin WANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (1): 121 -129 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.01.013