Rural household vulnerability to drought and adaptation mechanism on the Loess Plateau
Yuzhong SHI, Jun WANG, Ziqiao WANG, Daming LU, Xinjun YANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (10): 1281 -1293 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.10.010