Influencing factors of regional economic resilience in the 2008 financial crisis:A case study of Zhejiang and Jiangsu Provinces
Yuanyuan XU, Chen WANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (8): 986 -994 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.08.007