Spatiotemporal change of vulnerability in counties of northwest China
Daming LU, Yuzhong SHI, Wenlong LI, Xinjun YANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (4): 404 -415 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.04.002