Neighborhood relations and the regeneration of social space in large suburban communities: A case study of Huilongguan in Beijing
Jian FENG, Fangfang WU, Peiling ZHOU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (3): 367 -377 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.013