Evaluation techniques of land resources carrying capacity catering to land development and utilization
Kejing JIA, Hui ZHANG, Xiaoli XU, Fan QI
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (3): 335 -341 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.009