Thresholds determination of marine resource and environmental carrying capacity
Zhengxian YANG, Zhifeng ZHANG, Jianbo HAN, Anning SUO, Zhendong ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (3): 313 -319 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.006